Fundacja Podniebny Pegaz
Wspieramy rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
Wspieramy i pomagamy
Inicjatywom społecznym w różnych dziedzinach
Tworzymy
Adresatami działań Fundacji są wspólnoty i społeczności lokalne, w szczególności mieszkańcy subregionu wałbrzyskiego
Previous
Next

O nas

Najważniejsze cele określone w statucie Fundacji Podniebny Pegaz (FPP/ Fundacja) to: wspieranie rozwoju społecznego, gospodarczego, kulturowego i turystycznego, integracja wspólnot lokalnych, promocja oraz realizacja wspólnych interesów jednostek samorządu terytorialnego oraz uczestniczenie w działaniach życia społecznego i gospodarczego, w szczególności w takich dziedzinach jak m. in.: edukacja, przemysł, rolnictwo, usługi, ochrona środowiska naturalnego, ochrona zdrowia, dobroczynność i pomoc społeczna, oświata i wychowanie, kultura, sport oraz kultura fizyczna, ochrona zabytków i miejsc pamięci, wspólnoty religijne.
Fundacja „Podniebny Pegaz” działa na ternie całego kraju.
Nasza kadra to osoby doświadczone zarówno w zarządzaniu zasobami ludzkimi jak i zarządzaniu projektami finansowanymi ze środków zewnętrznych.
Nasza misja to modelowanie otaczającego nas środowiska w sposób zgodny z jego potrzebami i z myślą o przyszłych pokoleniach. Dyscyplina działania i przywiązanie do wartości związanych ze wspieraniem innych to coś nas prowadzi przez nasze działania.

Przedmiot działalności:

W zakresie przedmiotu działania naszej Fundacji, warto wymienić min. następujące obszary:
– wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych;
– wspieranie oddolnych inicjatyw społecznych w różnych dziedzinach, służących budowie i rozwojowi społeczeństwa obywatelskiego;
– wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości;
– diagnozowanie problemów i barier rozwojowych oraz sposobów ich rozwiązywania;
– tworzenie lokalnych strategii rozwoju;
– dostarczanie usług wsparcia do małych firm i aktywizacja rozwoju regionów peryferyjnych lub dotkniętych kryzysem strukturalnym;
– wspieranie rozwoju turystyki zrównoważonej i krajoznawstwa;
– budowanie tożsamości miejsc, w tym kreowanie marek produktów i regionów;
– promowanie miejsc i regionów;
– kształtowanie wspólnej polityki samorządów lokalnych;
– rzecznictwo wśród przedstawicieli władz ustawodawczych i wykonawczych wszystkich szczebli;
– upowszechnianie wiedzy, informacji i dobrych praktyk, w tym prowadzenie działalności wydawniczej i promocyjnej, organizowanie i prowadzenie spotkań, szkoleń, warsztatów, seminariów, kampanii, wizyt studialnych, staży, praktyk, konferencji i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i popularyzatorskim oraz współpraca ze środkami masowego przekazu;
– współdziałanie z organami samorządu terytorialnego i administracji rządowej, instytucjami i organizacjami prowadzącymi działalność społeczną, gospodarczą, kulturalną i turystyczną; budowanie partnerstw, klastrów i sieci współpracy różnych środowisk i sektorów w Polsce i na świecie; promocję i organizację wolontariatu.
 
Adresatami działań Fundacji są wspólnoty i społeczności lokalne, w szczególności mieszkańcy subregionu wałbrzyskiego (choć Fundacja może działać także w
całym kraju i na świecie), a także JST, środowiska edukacyjne (szkoły i placówki edukacyjne), samorządowe, instytucje i organizacje prowadzące działalność
sportową, społeczną, gospodarczą, kulturalną i turystyczną, podmioty krajowe i zagraniczne, organizacje pozarządowe, instytucje publiczne, przedsiębiorstwa i osoby fizyczne oraz uczelnie wyższe.

Nasze działania

Sprawdź w jaki sposób działamy

TV Multipegaz

Sprawdź na czym polega
Kliknij tutaj

Kontakt